Dansen 2024

A long line of love A long line of love
Chop Chop Chop Chop
Nothing but you nothing but you
After the fire is gone after the fire is gone
Alan Jackson write in red
Picknik polka picknik polka
Straight line Geen video beschikbaar
Baby Goodbye Goodbye baby
Missing you missing you
Broken Heart my broken heart
Whiskey from Tennessee Wiskey from Tennessee
Texas Hold  Em  texas hold em
Long Live Country Music  long live country muzic
Kickin it Country kickin ít country